Algemene voorwaarden Nautic Consultancy

Algemene voorwaarden Nautic Consultancy

Download hier de algemene voorwaarden van Consultancy

Algemene voorwaarden Nautic Services & Consultancy B.V.

Afdeling: Consultancy.

Artikel 1.
Soorten van Consultancy.
Wij onderscheiden 4 manieren  voor het verlenen van Consultancy:

* Telefonisch
* Schriftelijk
* Mondeling (Persoonlijk gesprek). 

* Op Locatie

Artikel 1.

  1. Alleen aanvragen per telefoon, e-mail of via de website, worden in behandeling genomen.

      2. Aanvragen dienen bij voorkeur aangevraagd te worden via de website. Door invulling van, en het versturen van het serviceformulier/opdrachtbevestiging verklaart cliënt akkoord te zijn met onze algemene                  voorwaarden.

Artikel 3.
Tarief.
Voor een telefonisch consult hanteren wij een starttarief van € 10,- bruto/ex BTW  tot een maximale duur van 10 minuten. Hierna geldt het uurtarief van € 95,=bruto/ex BTW met een minimum van 1 uur. Het starttarief zal dan niet apart in rekening worden gebracht.

Voor een schriftelijk c.q. mondeling consult via afspraak ten kantore van Nautic Services & Consultancy B.V. hanteren wij tevens een uurtarief van € 95,=bruto/ex BTW per aangebroken uur met een minimum van één uur. 

Voor een consult op locatie bedraagt de vergoeding, naast het hierboven vermelde uurtarief, een km vergoeding van € 0,50/km.

 

Artikel 4.
Annulering.
Indien een reeds geplaatst verzoek voor consultancy wordt geannuleerd, alvorens wij aan de opdracht zijn begonnen, zijn wij genoodzaakt eenmaal  het uurtarief á € 95,-bruto/ex BTW in rekening te brengen.
Zijn wij echter reeds begonnen aan de opdracht, dan zullen de tot dan toe gewerkte uren m.b.t. de geannuleerde opdracht  in rekening worden gebracht. 

Artikel 5.
Betalingen.
Wij factureren per E-mail.
Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 14 dagen, berekenen wij een kredietrente van 2%.
Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 28 dagen, zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te geven. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van cliënt.

Alle door Nautic Services & Consultancy B.V geplaatste foto's/opgestelde c.q. ontwikkelde documenten/formats zoals: facturen, briefpapier, modelovereenkomsten, opdrachtbevestigingen, managementovereenkomsten en contracten vallen onder het juridisch eigendom van Nautic Services & Consultancy B.V. Het is dus niet toegestaan een exemplaar van de hierboven genoemde documenten te delen/verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de directie van Nautic Services & Consultancy B.V.  

 

Artikel 6.

Aansprakelijkheid.
Nautic Services & Consultancy B.V. aanvaard op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, welke al dan niet voortvloeien uit het geven van gevraagd en verleend  advies.

Artikel 7. 

Inzake de nieuwe AVG wetgeving verwijzen wij u graag naar de publicatie in deze, op onze website. Tevens ligt de privacy verklaring ter inzage op ons kantoor.

 

Artikel 8.


  1. Deze algemene voorwaarden maken als bijlage, onderdeel uit van de opdrachtbevestiging.
    Door het insturen/ondertekenen van het serviceformulier/opdrachtbevestiging, verklaard cliënt kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaard tevens hiermee akkoord te zijn.